Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

9608 5b63 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapoppyseed poppyseed
3091 bc19 420
NATALIA VODIANOVA I ADRIEN BRODY- Vogue US, Peter Lindberg
Reposted fromsomebunny somebunny viabagatela bagatela
- Wiesz - zwierzył się Włóczykijowi – takie to jest miłe, jeśli chodzi o ciebie, że mało mówisz. Wydajesz się niesłychanie mądry, dlatego że się nie odzywasz.
— "Dolina Muminków w listopadzie"
Reposted fromButWhy ButWhy viamycha mycha
6202 6e51 420
Reposted fromiminlove iminlove viamycha mycha
9861 9419 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamycha mycha
Reposted fromweightless weightless viamycha mycha
0669 ac0b 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viamycha mycha
1612 1361 420
Lost in translation.
Reposted frompeper peper viaphilomath philomath
9020 0b6f 420
Reposted fromSkadii Skadii viaphilomath philomath
Reposted fromshakeme shakeme viaphilomath philomath
Facebook
Reposted fromweightless weightless viaphilomath philomath
1688 2863 420
Reposted fromfriends friends viaphilomath philomath
9458 0488 420
Reposted fromLittleJack LittleJack vianebthat nebthat
3607 d695 420
Reposted fromhagis hagis viamycha mycha
2526 3e05 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaphilomath philomath
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viadrejk-e drejk-e
9265 1a51 420
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viadrejk-e drejk-e
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viadrejk-e drejk-e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl